Hoy por Hoy MenorcaHoy por Hoy Menorca
Gente
Emergència climàtica, felicitat sostenible

Constitució, Codi Civil i la salud ambiental del planeta

Francesc Bosch es jutge emèrit de la Sala del Tribunal Contenciós Administratiu de Madrid

Francesc Bosch xerra de justicia i medi ambient a l'espai d'Antón Soler

Francesc Bosch xerra de justicia i medi ambient a l'espai d'Antón Soler

15:31

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1705585699550/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Mahón

El jutge emèrit de la Sala del Tribunal Contenciós Administratiu de Madrid, Francesc Bosch, es el convidat al programa Emergència Climàtica Felicitat Sostenible. Amb ell xerram del que diu la Constitució i el Codi Civil en relació a aquells que actúen en detriment del medi natural comú.

Constitució Espanyola i la cura del medi ambient

L'article 45 de la Constitució diu

1. Tothom té dret a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo.

2. Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots

els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i

defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva.

3. En els termes que la llei fixi, s’establiran sancions penals o,

en el seu cas, administratives per als qui violin el que es disposa

en l’apartat anterior i l’obligació d’aquests de reparar el dany causat.

Codi Civil i la cura del medi ambient

Per fer efectius el dret a un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i el deure de conservar-lo, tots podran exercir els drets següents en les seves relacions amb les autoritats públiques, d'acord amb el que preveu aquesta Llei i amb allò establert al article 7 del Codi Civil:

1) En relació amb l'accés a la informació:

a) A accedir a la informació ambiental que obri en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu, sense que per això estiguin obligats a declarar un interès determinat, sigui quina sigui la seva nacionalitat, domicili o seu.

b) A ésser informats dels drets que li atorga aquesta llei ia ésser assessorats per al seu correcte exercici.

c) A ser assistits en la cerca d'informació.

d) A rebre la informació que sol·licitin en els terminis màxims establerts a l'article 10.

e) A rebre la informació ambiental sol·licitada en la forma o el format elegits, en els termes que preveu l'article 11.

f) A conèixer els motius pels quals no se'ls facilita la informació, totalment o parcialment, i també aquells pels quals no se'ls facilita aquesta informació en la forma o el format sol·licitats.

g) A conèixer el llistat de les taxes i preus que, si escau, siguin exigibles per a la recepció de la informació sol·licitada, així com les circumstàncies en què es pot exigir o dispensar el pagament.

2) En relació amb la participació pública:

a) A participar de manera efectiva i real en l'elaboració, la modificació i la revisió dels plans, programes i disposicions de caràcter general relacionats amb el medi ambient inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei.

b) A accedir amb antelació suficient a la informació rellevant relativa als plans, programes i disposicions de caràcter general esmentats.

c) A formular al·legacions i observacions quan encara estiguin obertes totes les opcions i abans que s'adopti la decisió sobre els plans, programes o disposicions de caràcter general esmentats i que siguin tingudes degudament en compte per l'Administració pública corresponent.

d) Que es faci públic el resultat definitiu del procediment en què ha participat i s'informi dels motius i les consideracions en què es basa la decisió adoptada, incloent-hi la informació relativa al procés de participació pública.

e) A participar de manera efectiva i real, d'acord amb el que disposa la legislació aplicable, en els procediments administratius tramitats per a l'atorgament de les autoritzacions regulades a la legislació sobre prevenció i control integrat de la contaminació, per a la concessió dels títols administratius regulats a la legislació en matèria d'organismes modificats genèticament, i per a l'emissió de les declaracions d'impacte ambiental regulades a la legislació sobre avaluació d'impacte ambiental, així com als processos planificadors previstos a la legislació d'aigües ia la legislació sobre avaluació dels efectes dels plans i programes al medi ambient.

3) En relació amb l'accés a la justícia ia la tutela administrativa:

a) A recórrer els actes i les omissions imputables a les autoritats públiques que contravinguin els drets que aquesta Llei reconeix en matèria d'informació i de participació pública.

b) A exercir l'acció popular per recórrer els actes i les omissions imputables a les autoritats públiques que constitueixin vulneracions de la legislació ambiental en els termes que preveu aquesta Llei.

4) Qualsevol altre que reconegui la Constitució o les lleis.

Francesc Bosch xerra de justicia i medi ambient a l'espai d'Antón Soler

15:31

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1705585699550/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Luis Soler

Luis Soler

Desde los 14 años está en antena. Lo que empezó como un juego se convirtió en una pasión. Sus estudios...

 
  • Cadena SER

  •  
Programación
Cadena SER

Hoy por Hoy

Àngels Barceló

Comparte

Compartir desde el minuto: 00:00